Britany
photomontages
2008

Britany
B01 - Plestin

Britany
B02 - Locquirec

Britany
B03 - Locquirec

Britany
B04 Locquirec

Britany
B05 Locquirec

Britany
B06 Ile Canton

Britany
B08 Ile Canton

Britany
B09 Ile Canton

Britany
B11 Ile Canton

Britany
B12 Ile Canton

Britany
B13 Ile Canton

Britany
B14 Ile Canton

Britany
B19 Plestin En Grève

Britany
B20 Plestin En Grève

Britany
B21 Rochers